Met betrekking tot het gebruik en verwerken van persoonsgegevens

Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van leden en met de persoonsgegevens van bezoekers van de website van Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.. Persoonlijke gegevens worden conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt en beveiligd. Met deze privacyverklaring stellen wij u graag op de hoogte omtrent het gebruik en verwerken van de door Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. verzamelde persoonsgegevens.

Verantwoordelijke

Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door de (potenti?le) leden en overige personen verstrekte persoonlijke informatie. Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, lid 1, AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijk persoon.

Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als uw persoonsgegevens worden gebruikt, of als Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. een vraag heeft over uw melding van een eventueel datalek van Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E..

Doel verwerking persoonsgegevens

Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. verwerkt persoonsgegevens om haar tot haar doelstelling behorende taken uit te voeren. De bezoeker zal op de hoogte worden gesteld over hoe Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. met deze persoonsgegevens omgaat, en voor welk doel Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. de persoonsgegevens gebruikt of zal gebruiken.

Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum) om contact met u op te kunnen nemen over eventuele vragen of opmerkingen, om u uit te kunnen nodigen voor activiteiten en om u gericht te kunnen informeren over zaken behorende bij het lidmaatschap.

Financi?le data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de aangegane overeenkomst (lidmaatschap). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerci?le doeleinden.

Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. verstrekt persoonsgegevens aan het bestuur der C.S.F.R. om uitvoering te kunnen geven aan het lidmaatschap met de C.S.F.R.

Tot slot gebruikt Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. de persoonsgegevens als we een vraag hebben over uw melding van een eventueel datalek van Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E..

Grondslag van de verwerking

Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene v??r de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (artikel 6, lid 1 onder b, AVG).

Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op een contactformulier. Daarom vragen we, als u het formulier invult, expliciet naar uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. verzekert, op grond van artikel 32 AVG, passende technische en organisatorische maatregelen teneinde het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult op het contactformulier tijdens de verzending versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, lid 1, onder e, AVG).

Register

Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. registreert als verantwoordelijke de verwerkingsactiviteiten die onder de verantwoordelijkheid van Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. plaatsvinden (artikel 30 AVG).

Delen met derden

Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U dient expliciet toestemming te geven voor deze verwerking. Zonder dat er een overeenkomst is tussen beide partijen zal Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden.

Cookies

Onze website csframsterdam.nl maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken die door zowel Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. als derde partijen worden geplaatst. Csframsterdam.nl gebruikt functionele en analytische cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden en de werking van de website te kunnen verbeteren. Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de website csframsterdam.nl relevante aanbiedingen te doen. Uw internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden door middel van deze tracking cookies. Om csframsterdam.nl te bekijken dient u de cookies te accepteren.

Uw privacyrechten

U hebt op ieder moment recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG), en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 AVG). Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. kan bij een correctieverzoek vragen om uw identiteitsbewijs te laten zien of een kopie op te sturen. In het laatste geval kunt u het beste uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. verwerkt worden, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. behandelt uw verzoek binnen vier weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen naar senatus@csframsterdam.nl.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens: senatus@csframsterdam.nl.